Finns Det Två Klasser av Kristna?

NÅGRA BIBLISKA FRÅGOR OM UPP. 7:E KAPITEL

A. Upp. 7:1-8.

(Frågorna utgår från den tolkning Sällskapet Vakttornet ger på sidan 117 i boken Uppenbarelsebokens storslagna höjdpunkt är nära!)

1. Är beskrivningen bokstavlig eller symbolisk? När t ex vers 4 talar om “Israels barns stammar”, är det då fråga om det bokstavliga Israel?

Enligt Sällskapet Vakttornet handlar denna text inte om det köttsliga Israel utan om det andliga “Israel”, tolkat som den “smorda kristna församlingen”.

2. När det i verserna 5–8 talas om de olika stammarna – Juda stam, Rubens stam, Gads stam, osv. – är det då fråga om de bokstavliga tolv stammarna i Israel?

Sällskapet svarar Nej. Det finns inga bokstavliga stammar i det andliga Israel.

3. Om “Israel” är det andliga Israel och betyder den kristna församlingen och om stammarna är symboliska, är då det andliga Israel indelat i tolv bokstavliga grupper på vardera 12.000 personer?

Sällskapet säger återigen Nej.

4. Om indelningen i tolv stammar är symbolisk, vilket betydelse har då talet tolv i det här sammanhanget?

Enligt Sällskapet Vakttornet är talet “tolv” en symbol för organisation och betyder att den kristna församlingen i likhet med det forntida Israel är uppbyggd på ett väl avvägt sätt.

5. Om “Israel” inte är bokstavligt utan en symbol för det andliga Israel, och om detta andliga Israel inte är indelat i tolv bokstavliga stammar eller delar, varför talar då verserna 5-8 om 12.000 från varje “stam”? Är talet 12.000 bokstavligt eller symboliskt?

Konsekvensen av Sällskapet Vakttornets resonemang är att de olika delsummarna på vardera 12.000 är symboliska.

6. Om “Israel” i den här texten är symboliskt, om de tolv stammarna är symboliska, och om delsummorna på 12.000 från varje stam är symboliska – hur kan då slutsumman vara bokstavlig? Hur kan tolv symboliska delsummor bli en bokstavlig slutsumma?

KOMMENTAR: Den logiska slutsatsen är att även slutsumman, 144.000, är symbolisk och står för ett mycket större antal. Det köttsliga Israel stod under lagförbundet, medan det andliga Israel, den kristna för-samlingen, står under det nya förbundet. I Gal. 4:23-31 liknas de två förbunden vid två kvinnor: Lagförbundet liknas vid Abrahams tjänstekvinna Hagar. Hennes barn var det köttsliga Israel, som i det första århundradet bestod av åtskilliga miljoner israeliter. Det nya förbundet liknas vid Abrahams hustru Sara, som först var ofruktsam, men som sedan på grund av Guds löfte fick barn. Dessa blev Abrahams verkliga “säd” eller avkomlingar. Aposteln Paulus påpekar sedan, med en hänvisning till Jes. 54:1, att det nya förbundet skulle få fler “barn” än det gamla förbundet: “Ty den ensamma skall ha många barn, flera än den som har man.” Det andliga Israel skulle alltså bli mycket större till antalet än det köttsliga Israel. Eftersom det köttsliga Israel på Paulus tid utgjorde åtskilliga miljoner, innebar det att det andliga Israel skulle bli ännu större! Även detta visar att detta andliga Israel inte kan vara begränsat till bokstavligen 144.000 medlemmar. Siffran står uppenbarligen för ett mycket större antal. Den (smorda) kristna församlingen är genom tron “Abrahams säd” eller avkomlingar (Gal. 3:26-29). Om antalet av denna “säd” heter det gång på gång i Skriften att den skulle bli oräknelig som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. (1 Mos. 22:17; 32:12; Hebr. 11:12) Detta skulle i synnerhet uppfyllas på det andliga Israel. Intressant nog läser vi om den “stora skaran” i Upp. 7:9 att den var oräknelig, precis som Abrahams säd skulle bli. Kan då inte denna skara vara identisk med den symboliska beskrivningen av det andliga Israel i verserna 2-8? Det “Israel” som aposteln Johannes först får höra en symbolisk beskrivning av i verserna 2-8, får han sedan se i synen i verserna 9 och 10!

B. Upp. 7:9–10.

7. Är den “stora skaran” en annan skara än de “144.000”?

Sällskapet Vakttornet svarar JA och förklarar att detta är den “jordiska klassen”, som skall leva här nere på jorden för evigt.

8. Hur stor procent av Jehovas Vittnen i dag räknar sig till den “stora skaran”?

De allra flesta JV räknar sig till denna skara, eftersom bara c. 8.000 av de mer än 5 miljoner Vittnena räknar sig till de 144.000. Detta innebär att mer än 99,5% av alla JV i dag räknar sig till den “stora skaran”.

9. Enligt Upp. 7:4 skulle de 144.000 tecknas med sigill. Betyder detta att den “stora skaran” inte är tecknad med sigill?

Sällskapet svarar JA.

10. Detta betyder alltså att 99,5% av alla JV på jorden i dag inte är tecknade med Guds insegel eller sigill?

Sällskapet Vakttornet hävdar att så är fallet.

11. Upp. 9:1-4 handlar om det första “ve” [gräshoppsplågan] i Uppenbarelseboken. Denna plåga skulle drabba alla som inte hade tecknats med Guds insegel. Eftersom den “stora skaran” enligt JV inte har Guds insegel, så måste det betyda att 99,8% av alla JV också kommer att drabbas av detta första “ve” i Uppenbarelseboken, och detta i så hög grad att de tillsammans med de övriga människorna “skall söka döden, men inte finna den; de skall åstunda att dö, men döden skall vika ifrån dem”, enligt Upp. 9:6. Hur går detta ihop med Sällskapet Vakttornets tolkningar?

KOMMENTAR: Också detta vittnar om att den “stora skaran” är identisk med det andliga Israel. Även Sällskapet Vakttornet medger att det andliga Israel kommer från “alla folkslag och stammar och folk och tungomål”, precis som den “stora skaran”. Och om vi medger även antalet 144.000 är symboliskt, vad är det då som skiljer de båda skarorna åt? Det som Johannes först fick höra en symbolisk beskrivning av – tecknandet av det andliga Israel med Guds skyddande insegel (Jämför Hesekiel 9:4ff.!) – får han sedan se i sin syn: Den oräkliga skaran av Abrahams säd, som på grund av att de har Guds sigill är skyddad under den stora vedermödan (v. 14). Observera att hela kapitel 7 är ett svar på den fråga som ställs i slutet av kapitel 6, vers 17: “Ty deras (Guds och Lammets) vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?” Kapitel 7 visar att de som skall bestå är den andliga Israel, som har Guds skyddande insegel eller sigill. De utgör en stor, oräknelig skara, som “kommer ut ur den stora vedermödan”.

_______________________

Kristen Frihet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *